Menu

Algemene voorwaarden Huis van Pilates

 1. De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een per mail, telefoon of online gemaakte afspraak.
 2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
  1. Het volgen van een Pilates/yoga les is geheel voor eigen risico van de klant.
  2. Huis van Pilates is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de pilates/yoga les
 3. Betaling
  1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen voor de aanvang van de pilates/yogales. De betaling kan online worden voldaan of in de studio contant of pin.
  2. Indien een 10 lessenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen voor de aanvang van de eerste pilates/yogales vermeld op de kaart.
 4. Geldigheidsduur van een  10 lessenkaart is 18 weken. Hierbij is rekening gehouden met vakanties, waarin Huis van Pilates een aangepast rooster heeft en/of gesloten is.
  1. De startdatum van de lessenkaart is de datum van de eerste les op de lessenkaart
  2. Tijdige annulering van een pilates/yoga les door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de lessenkaart.
  3. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats
 5. Annulering door de klant
  1. Bij annulering meer dan 12 uur voor aanvang van de pilates/yoga les , worden er geen kosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering minder dan 12 uur voor aanvang van de pilates/yoga les , wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
 6. Annulering door Huis van Pilates
  1. Huis van Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen lesdagen en -tijden te wijzigen.
  2. Huis van Pilates heeft het recht zonder opgave van redenen een pilates/yoga les of 10 lessenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
  3. Mocht een docent door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Huis van Pilates voor vervanging.
  4. Indien Huis van Pilates geen vervangende docent kan aanbieden worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.
  5. Indien aan een yoga of pilates les  structureel 3 of minder mensen deelnemen, behoudt Huis van Pilates zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende yoga of pilates les op een ander moment in te delen.
  6. Indien er geen passende pilates of yoga les  beschikbaar is wordt de rittenkaart beeindigd en het resterende deel van het reeds voldane geld gerestitueerd.
 7. Vastleggen van gegevens
  1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de docenten van Huis van Pilates uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt.
 8. Wijzigingen door de klant
  1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een  klant deze per omgaande aan Huis van Pilates te melden
  2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de docent, ook als dit niet relevant lijkt.
  3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Huis van Pilates
 9. Wijzigingen door Huis van Pilates
  1. Huis van Pilates behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
  2. Huis van Pilates behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
  3. Huis van Pilates heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en lessenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.
  4. De geldende Algemene Voorwaarden  staan te lezen op de website van Huis van Pilates en hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.
  5. In alle onvoorziene omstandigheden beslist Huis van Pilates
  6. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie.
 10. Toepasselijkheid en geschillen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Huis van Pilates betreffende deelname aan trainingen, matlessen , cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
  2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Huis van Pilates
  3. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Huis van Pilates is het Nederlands recht van toepassing